Política de privadesa – La Querola d'Ordino

LA QUEROLA D’ORDINO es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web https://laquerolaordino.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per LA QUEROLA D’ORDINO en qualitat de responsable del tractament. LA QUEROLA D’ORDINOés el titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a LA PLETA D’ORDINO 40C, (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari N.R.T.= L-707753-Z), d’ara endavant ” LA QUEROLA D’ORDINO”

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que s’emagatzemen les dades ja esmenades anteriorment.

Recollim cookies?

Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, la web https://laquerolaordino.com fa un seguiment de cookies per tal de facilitzar i millorar l’experiència de l’usuari i el correcte funcionament del lloc web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

LA QUEROLA D’ORDINO podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites anteriorment sempre que vostè en consenteixi part o la totalitat.

Quantde tempsesconservaranlesmevesdades?

LA QUEROLA D’ORDINO conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui LA QUEROLA D’ORDINO a conservar les seves dades personals, LA QUEROLA D’ORDINO conservarà les seves dades personals durant dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir- ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  • Encarregats de tractament de LA QUEROLA D’ORDINO que hagin de procesar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es trati, el que realitzaran segons les instruccions d’questa entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi LA QUEROLA D’ORDINO.
  • Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitat que s’hi defineixin.
  • Altres destinataris

De quis drets disponeu?

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, LA QUEROLA D’ORDINO l’informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’emplenar el formulari contingut a URL PLANA WEB, on haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat per tal que LA QUEROLA D’ORDINO pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat).

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits LA QUEROLA D’ORDINO deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

LA QUEROLA D’ORDINO li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.